Laman

Soal Islam di NusantaraSOAL LATIHAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
POKOK BAHASAN SEJARAH ISLAM DINUSANTARA

A.    Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar !
 1. Wilayah Nusantara yang pertama kali menerima penyebaran Islam adalah daerah....
a.          pantai Utara Sumatera                               c.       pantai Utara Jawa
b.         pantai Timur Sumatera                              d.       pantai Selatan Kalimantan
 1. Di pulau Jawa penyebaran Islam dilakukan oleh muballigh yang dikenal dengan istilah....
a.          Adipati                                                      c.       Panembahan     
b.         Susuhunan                                                d.       Walisanga
 1. Muballigh yang berjasa meng-Islamkan wilayah Jawa Barat adalah....
a.          Raden Rahmatullah                                   c.       Syarif Hidayatullah
b.         Raden Umar Said                                      d.       Syeikh Ja’far Shadiq
 1. Adanya perkampungan Arab di Jakarta, Cirebon, Semarang dan Surabaya, adalah bukti penyebaran Islam melalui....
a.          perdagangan                                              c.       pendidikan dan pengajaran
b.         hubungan sosial                                        d.       politik dan kebudayaan
 1. Di Surabaya, perkampungan Arab terkonsentrasi di daerah....
a.          Ampel                                                       c.       Panjunan                      
b.         Pekojan                                                     d.       Kota lama
 1. Pernikahan, kesenian dan adat istiadat, adalah model penyebaran Islam melalui....
a.          perdagangan                                              c.       pendidikan dan pengajaran
b.         hubungan sosial                                        d.       politik dan kebudayaan
 1. Syeikh Maulana Ishak menikah dengan putri bangsawan Blambangan, yang bernama....
a.          Dewi Sekardadu                                        c.       Nyai Ageng Kinasih
b.         Nyai Ageng Manila                                   d.       Putri Kawung Nganten
 1. Walisanga yang menggunakan kesenian wayang sebagai sarana dakwahnya, adalah....
a.          Sunan Bonang                                           c.       Sunan Kalijaga
b.         Sunan Giri                                                 d.       Sunan Muria
 1. Adanya Pondok Pesantren merupakan bukti penyebaran Islam melalui....
a.          perdagangan                                              c.       pendidikan dan pengajaran
b.         hubungan sosial                                        d.       politik dan kebudayaan
 1. Pondok Pesantren yang mengirimkan santrinya untuk berdakwah di Indonesia Timur adalah....
a.          Gapura Gresik                                           c.       Kembang Kuning Surabaya
b.         Giri Gresik                                                d.       Ampel Denta Surabaya
 1. Kerajaan Islam di Sulawesi Selatan adalah kerajaan....
a.          Samudera Pasai                                         c.       Goa-Tallo (Makassar)
b.         Demak Bintara                                          d.       Ternate dan Tidore
 1. Kerajaan Aceh Darussalam mengalami puncak keemasan pada masa Sultan....
a.          Malik al Shaleh                                         c.       Iskandar Muda
b.         Ageng Tirtayasa                                        d.       Alauddin Syah
 1. Kerajaan Islam pertama di pulau Jawa adalah kerajaan....
a.          Banten                                                      c.       Cirebon            
b.         Demak                                                      d.       Mataram
 1. Kerajaan Islam Mataram mencapai puncak keemasan pada masa....
a.          Sultan Agung                                            c.       Sultan Haji                   
b.         Sultan Prawata                                          d.       Sultan Trenggana
 1. Kerajaan Ternate dan Tidore mencapai puncak keemasan pada masa Sultan....
a.          Alauddin                                                   c.       Baabullah                     
b.         Hairun                                                       d.       Zainal Abidin 


B.     Jawablah pertanyaan berikut secara singkat dan tepat !
1.       Sebutkan jalur masuknya Islam ke nusantara!
2.       Sebutkan metode atau cara masuknya Islam ke Indonesia!
3.       Sebutkan kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berjaya di Indonesia!
4.       Jelaskan secara singkat proses islamisasi di tanah jawa!
5.       Sebutkan bentuk peninggalan Islam yang ada di Indonesia!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar